Kurz U01 - Uživatelské základy BNS

Cíle kurzu

 • Naučit nové uživatele BNS základní principy, techniky a postupy rutinní práce s BNS-AB.
 • Poskytnout budoucím garantům potřebné znalosti o vlastnostech systému BNS-AB pro zpracování korektního návrhu procesů plánování a analýz a odpovídajících datových modelů nových součástí BNS, jež umožní rozšíření BNS o nové moduly nebo součásti modulů.
 • Připravit nové lektory pro školení základů ovládání BNS uvnitř firmy.

Obsah kurzu

Noví uživatelé se naučí prakticky zvládat ty nejdůležitější techniky práce používané pro praktické plánovací a analytické úlohy řešené v modulech BNS.

Cílem kurzu je seznámení se základní charakteristikou a funkcemi BNS, které umožní jeho absolventům efektivně se podílet na návrhu nových součástí systému BNS nejen z pohledu datového modelu, ale i z pohledu popisu plánovacích a analytických procesů.

Účastníci kurzu se naučí porozumět praktickému ztvárnění principů multidimenzionálního modelování a analýz v prostředí BNS-AB, tj. poznají základní funkční vlastnosti systému a jednotlivé ovládací (navigační) postupy. Konkrétně jde o volbu režimů a modulů BNS-AB, zobrazení tabulek a grafů hodnot ukazatelů úprava jejich obsahu podle zvolených parametrů, postup, jak se dostat od sumárních hodnot odchylky ukazatele k příčině – detailu apod. Pro zvládnutí této lekce jsou nezbytné základní dovednosti v prostředí MS Windows, MS Excel a úvodní seznámení s konceptem BN.

Osnova

 • Představení BNS a základní pojmy – volba režimu Analyseru a Builderu, funkční oblasti a modulu, výběr panelu.
 • Co je panel a jaké jsou jeho součásti – uživatelská lišta, datová oblast, záhlaví panelu, řádků a sloupců, dimenze.
 • Jak upravit panel pro danou analytickou úlohu
  • výběr hierarchie, konsolidační úrovně a prvku dimenze v záhlaví panelu
  • nastavení prvků v řádcích a sloupcích tabulky – technika drill down, výběr řádků a sloupců tabulky
  • rotace a přesuny dimenzí
  • výběr a náhrady prvků vnořených (přesunutých) dimenzí.
 • Nastavení režimu práce na panelu – režim pro drill down (vynechání nulových řádků, konsolidovaných hodnot, rozpad dimenze na detail, třídění).
 • Grafická reprezentace analyzovaných dat – tvorba grafů.
 • Ukládání opakovaných analýz – vytvoření a otevření uživatelských panelů.
 • Obecné typy plánovacích postupů BNS – základní typy plánovacích panelů.

Ostatní informace

Jednotlivé body osnovy jsou prezentovány lektorem na BNS vzorové fiktivní firmy a následně účastníci školení řeší vlastní příklad podle zadání.

Kurz trvá osm výukových hodin s přestávkou na oběd.

Školení je vedeno senior konzultantem INEKON SYSTEMS.

Kurz probíhá ve školicí místnosti INEKON SYSTEMS, Praha 7-Holešovice.

Účastník kurzu může při školení využívat vlastní notebook, který musí být z hlediska přístupových práv ošetřen tak, aby na něm bylo možné získat IP adresu z DHCP serveru. Je rovněž možné si notebook zapůjčit za cenu 1500 Kč.

Kurz probíhá ve skupinách o maximálně šesti účastnících.

Přihlášení je možné nejpozději 5 pracovních dní před začátkem kurzu.

Cena kurzu: 2500 Kč + DPH.